Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metni

CRD LOJİSTİK İNŞAAT PETROL ÇEVRE DANIŞMANLIĞI TEHLİKELİ VE KATI ATIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CRD LOJİSTİK İNŞAAT PETROL ÇEVRE DANIŞMANLIĞI TEHLİKELİ VE KATI ATIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., (“kısaca CRD Lojistik”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, işbirliği yaptığımız ilgili kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine azami gayret ve özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile kişisel veri işleme faaliyetleri niteliğindeki iş ve işlemlerimizin yasal dayanağı ve tarafların hakları/yükümlülükleri konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmekteyiz.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; CRD Lojistik’nın yasal yükümlülüklerinin ifası; yasal değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapılması; sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması/yerine getirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; mevzuatta ve şirket içi politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ile müşterileri ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması; elektronik ve fiziki tüm ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; mevzuata ve sözleşmelere aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi; mevzuatta ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi, saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi/takibi; satış etkinliği, reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; talep, şikayet ve sorularınızın takibi/cevaplandırılması; müşteri bağlılığı ve memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ile bu kapsamda tarafınıza anket/oylama yapılarak görüşünüzün alınması; müşterilerimize uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi ile bunların müşteriye özel hale getirilmesi/geliştirilmesi; etkin müşteri iletişimi/hizmeti sunulması; özel günler, doğum günü, tebrik, kutlama, temenni, çekiliş yarışma, sponsorluk, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli iletilerin gönderilmesi; çekiliş veya yarışmalara katılımın sağlanması; hediye, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkilerini desteklemek, geliştirmek ve bilinirliği arttırmak üzere çeşitli etkinlik, organizasyon ve davetlerin gerçekleştirilmesi; elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirme yapılması; müşterilerimizin tanıtım, promosyon ve kampanyalardan haberdar edilmesi; müşterilerimize basılı bültenler, dergiler ile kampanyalara dair yazı/bilgi gönderilmesi; ziyaretçi profillerinin belirlenmesi ve CRD Lojistik insan kaynakları politikalarının yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın temel ilkelerine uygun olarak, fiziki ve elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle (telefon, elektronik posta, bilgisayar, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, mobil uygulamalar, kısa mesaj hizmeti ile basılı dokümanlar ile) toplanmaktadır.

CRD Lojistik; tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuki sebepleri şunlardır: Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; CRD Lojistik’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; İlgili kişi tarafından açık rıza verilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, CRD Lojistik’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3- Kişisel Verilere Kimlerin Erişebildiği ve Verilerin Kimlere Aktarıldığı

Fiziki ve/veya dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara, kamera görüntülerine ve işlenen diğer verilere yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmaktadır. Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası doğrultusunda, fiziki/dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar ile işlenen kişisel verileriniz; sadece yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ile yetkili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

CRD Lojistik tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmekte olup; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olmak kaydıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, CRD Lojistik tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadı ve iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kişisel veriler, KVKK ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda” belirtilen amaçlarla sınırlı ve bunlara uygun olarak yurt içinde/dışında aktarılabilir.

4- Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlaması ve Muhafazası

CRD Lojistik tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliği, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. CRD Lojistik nezdinde kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel veriler, mevzuata uygun olarak makul süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz saklama süresi boyunca, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve CRD Lojistik’nın meşru menfaatleri doğrultusunda, yargı organları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5- Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileri ile ilgili olarak her bir ilgili kişi; “CRD Lojistik tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ve varsa gerekli belgeleri içeren talebinizi, https://crd.com.tr adresindeki formu doldurarak, “Bahçe Mah. İstiklal Cad. No.112 Mersin Apt. Kat:6/9 Akdeniz Mersin” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını info@crd.com.tr ” mail adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da daha önce CRD Lojistik’ya bildirdiğiniz ve CRD Lojistik nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için “https://crd.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyiniz.

Saygılarımızla,

CRD LOJİSTİK İNŞAAT PETROL ÇEVRE DANIŞMANLIĞI TEHLİKELİ VE KATI ATIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.